Nabídka canisterapie

Typy a formy canisterapie

Typy canisterapie

Aktivity za pomoci zvířat (Animal Assisted Activities)

Jedná se o kontakt člověka a psa zaměřený na zlepšení kvality života klienta a na rozvoj jeho sociálních i motorických dovedností. Zvíře působí jako sociální katalyzátor, který zahajuje a podněcuje sociální kontakt. Odbourává stres, uzavřenost a nečinnost. Aktivizuje klienta k pohybu.

Canisterapie je integrována do existujících volnočasových aktivit klientů a je prováděna ve skupině.

U aktivit za pomoci psa nejsou určeny konkrétní cíle jednotlivých návštěv. Poskytovatelé péče nemusí vést dokumentaci o průběhu návštěv. Canisterapeutem může být proškolený laik.

Terapie za pomoci zvířat (Animal Assisted Therapy)

Jedná se o cílený kontakt člověka a psa, zaměřený na zlepšení psychického a fyzického stavu klienta. Cíle jsou individuálně stanoveny tak, aby podporovaly rozvoj konkrétních fyzických, sociálních, emocionálních nebo kognitivních funkcí klienta. Hlavním cílem je podpora procesu léčby nebo rehabilitace. Canisterapie se tak stává součástí ucelené rehabilitace.

U terapie za pomoci psa jsou stanoveny cíle. Takovým cílem může být např. emoční uspokojení, navázání pozitivního vztahu ke zvířeti, zklidnění, zvýšení sebevědomí, podpora sociálních kontaktů. Na základě cíle pak volíme vhodné techniky, které musí korespondovat s individualitou dítěte. Dítě samo by nemělo cítit, že se účastní nějaké terapie, mělo by mít příjemný pocit z kontaktua ze hry se psem. Každé setkání je písemně zaznamenáno a přikládá se ke klientově dokumentaci. Zaznamenává se konkrétní náplň setkání a posun. Pokud canisterapeut nemá odpovídající odborné vzdělání, musí pracovat v týmu s příslušným odborníkem.

Vzdělávání za pomoci zvířat (Animal Assisted Education)

Jedná se o cílený kontakt člověka a zvířete zaměřený na rozšíření nebo zlepšení výchovy, vzdělávání nebo sociálních dovedností klienta. Cíle definuje pedagogický personál ve spolupráci s canisterapeutem. Cíle jsou stanoveny buď pro skupinu studentů (přednášky, besedy, ukázky), nebo individuálně u klientůse specifickými poruchami učení nebo chování.

Formy canisterapie

Návštěvní program

Pravidelné návštěvy canis. týmu v příslušném zařízení.

Jednorázové aktivity

Různé ukázky, přednášky apod.

Pobytový program

Pobyt klientů v prostředí, kde se provozuje zooterapie (statky, ekofarmy apod.)

Rezidentní program

Trvalé umístění canisterapeutického psa v zařízení.

Ambulantní program

Přítomnost psa v ordinaci lékaře, školního psychologa apod., kam klient dochází.